ETI 3701 บทเรียนสำเร็จรูป (Sect.01) ... ภาคเรียนที่ 1/2558

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย และลักษณะของบทเรียนสำเร็จรูป ทฤษฎีพื้นฐานด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ หลักการของบทเรียนสำเร็จรูป งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประเภท คุณค่า ข้อจำกัด กระบวนการในการสร้างบทเรียนสำเร็จรูป การนำบทเรียนสำเร็จรูปไปใช้ในการเรียนการสอน ฝึกปฏิบัติการสร้างสื่อที่มีลักษณะเป็นบทเรียนสำเร็จรูป