มัธยมศึกษาตอนปลาย

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนที่จะทำให้นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง มีความสุขกับการเรียน และเกิดความรู้กับตนเอง