เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิพา แสงกล้า

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

1. อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

2. บอกลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. บอกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ