เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นิพา แสงกล้า

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

1. อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้

2. บอกลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. บอกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ