427-214 Criminology 1/58

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา