เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

practicum in social reseach 427-402 กลุ่ม 4 1/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การวัดแนวคิดหลายมิติของปรากฏการณ์ทางสังคม การวัดตัวแปร การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล การวิเคราะห์หลายตัวแปร การวิเคราะห์เชิงเหตุผล การอุปนัยเชิงวิเคราะห์ เน้นการปฏิบัติการเพื่อให้มีประสบการณ์ และทักษะเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ