practicum in social reseach 427-402 กลุ่ม 4 1/2558
ผู้สอน

พะเยาว์ ละกะเต็บ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
practicum in social reseach 427-402 กลุ่ม 4 1/2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16604

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

การวัดแนวคิดหลายมิติของปรากฏการณ์ทางสังคม การวัดตัวแปร การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล การวิเคราะห์หลายตัวแปร การวิเคราะห์เชิงเหตุผล การอุปนัยเชิงวิเคราะห์ เน้นการปฏิบัติการเพื่อให้มีประสบการณ์ และทักษะเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.