เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1211 707 Statistical Method and Research Methodology for Information Technology 1/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Assoc.Prof. Wirat Phongsiri

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวคิดของวิธีการทางสถิติ ชนิดของข้อมูล เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง สถิติการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการทดลอง สถิติอนุมาน การแปลงข้อมูล เครื่องมือทางสถิติ การนำเสนอผลการวิเคราะห์ กรณีศึกษาการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรัชญาและแนวคิดของการวิจัย วิธีการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย ประเภทของการวิจัยเครื่องมือวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์การประเมินผลงานวิจัยการเขียนงานวิจัยการเสนอผลการวิจัย และการฝึกงานข้อเสนอโครงการวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Concepts of statistical methods, data types, sampling techniques, experimental statistics, data analyses, experimental designs, inferential statistics, data transformation, statistical tools, results presentation, and research case studies of information technology, philosophy and concept of research methodology, research, research types, research tools, data collection and analysis procedure in information technology domain, research evaluation, research writing, research presentation, and research proposal practicum in the field of information technology.