เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

921-473 สัมมนา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าเอกสารทางวิชาการได้

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดทำรายงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบ

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพได้


2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1. เพื่อให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของหลักสูตร

2. เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชา

3. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


สถานที่เรียน

วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 ห้อง SA 205-208 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง