921-473 สัมมนา
ผู้สอน

สุธิดา หมาดโต๊ะซ๊ะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
921-473 สัมมนา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16610

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าเอกสารทางวิชาการได้

2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดทำรายงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบ

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมอย่างมีประสิทธิภาพได้


2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

1. เพื่อให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของหลักสูตร

2. เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชา

3. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


สถานที่เรียน

วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 ห้อง SA 205-208 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.