"สื่อ" เครื่องมือของการเรียนรู้

วรพล อังกุรัตน์

ฝ่ายการศึกษา เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และสามารถใช้สื่อเพื่อการศึกษาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด