วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

กิติศักดิ์ โสตาภา

โรงเรียนบ้านนาดอกไม้

คำอธิบายชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3