เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

763-342 Principle of Accounting in Islam

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แนวคิดเบื้องต้นและวัตถุประสงค์ของการบัญชี งบดุลงบกำไร ขาดทุน ระบบบัญชีและวิธีการบันทึกรายการบัญชี การจัดรายได้ ทรัพย์สินถาวร และการคำนวณค่าเสื่อมราคา การจัดกำไรในการผลิต การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดทำงบทดลองและงบ ประมาณต่างๆ รายการปรับปรุงบัญชี การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างต้นทุน ปริมาณกำไร การวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ บัญชีซะกาต และบัญชีสถาบันการเงินในอิสลาม