เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

431-321 Politics and Government in Southeast Asia

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

431-321 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) (Politics and Government in Southeast Asia)

โครงสร้างทางการเมืองและการปกครอง นโยบายทางการเมืองภายในและต่างประเทศ

ของกลุ่มประเทศในในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นภูมิภาคมลายู และรวมทั้งการเมืองมลายูโพ้น

ทะเล

.........................................................................

Political and government structure; both national and foreign policies of

countries in Southeast Asia emphasis on Nusantara and including politics of Malay

diaspora.