ผู้สอน
นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

431-321 Politics and Government in Southeast Asia


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16627

สถานศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

431-321 การเมืองการปกครองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) (Politics and Government in Southeast Asia)

โครงสร้างทางการเมืองและการปกครอง นโยบายทางการเมืองภายในและต่างประเทศ

ของกลุ่มประเทศในในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นภูมิภาคมลายู และรวมทั้งการเมืองมลายูโพ้น

ทะเล

.........................................................................

Political and government structure; both national and foreign policies of

countries in Southeast Asia emphasis on Nusantara and including politics of Malay

diaspora.