เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

431-412 Senior Project in Malay Studies

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิอับดุลรากิ๊บ บินนิฮัสซัน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

431-412 โครงงานมลายูศึกษา 3(3-0-6) (Senior Project in Malay Studies)

การศึกษารายบุคคลสำหรับนักศึกษาวิชาเอกมลายูศึกษาที่สนใจและต้องการความ

ชำนาญเฉพาะเรื่อง ได้แก่ งานค้นคว้าและ/หรือฝึกงาน นักศึกษาจะต้องเสนอรายงานที่มีคุณภาพ

เป็นภาษามลายูหรือภาษาไทย

..................................................................

Malay Studies majors' independence study according to their interest

and/or apprenticeship; paper presentation in Thai or Malay language.