เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บธ 0110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction Computer Programming)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเขียนผังงาน ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม ประเภทข้อมูลต่างๆ ค่าคงที่ ตัวแปรนิพจน์และตัวกระทำการ คำสั่งในการควบคุมการทำงาน อาร์เรย์ โปรแกรมแกรมย่อยและอาร์กิวเม้นท์ วิธีการนำข้อมูลเข้า-ออกอย่างง่าย การเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานกับแฟ้มข้อมูล รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ดี เทคนิคการแก้ปัญหาต่างๆ