1631102 สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม (Information Library and Society) ตอนเรียน B1

วิภา ศุภจารีรักษ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้ ศึกษาเกี่ยวกับ บทบาท และความสำคัญของสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม พัฒนาการของห้องสมุด ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและห้องสมุด บุคลากรและการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ Roles and importance of information, library and society; development of library; relationship of information, library and society; related policies on information and library; library and information science education and per onnelศึกษาเกี่ยวกับ