เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1631102 สารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม (Information Library and Society) ตอนเรียน B1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

รศ. วิภา ศุภจารีรักษ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (Suan Dusit University)

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชานี้ ศึกษาเกี่ยวกับ บทบาท และความสำคัญของสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม พัฒนาการของห้องสมุด ความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศ ห้องสมุด และสังคม นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและห้องสมุด บุคลากรและการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ Roles and importance of information, library and society; development of library; relationship of information, library and society; related policies on information and library; library and information science education and per onnelศึกษาเกี่ยวกับ