434-332 Globalization and ASEAN Economic Development

คำอธิบายชั้นเรียน

กระบวนการโลกาภิวัตน์กับพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศกลุ่มอาเซียน นโยบาย แผน และยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนภายใต้กระบวนการโลกาภิวัตน์

รายวิชาบังคับก่อน: 434-112 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และ 434-113 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1

Prerequisites: 434-112 Microeconomic Theory I and 434-113 Macroeconomic Theory I

Globalization towards socio-economic development of ASEAN nations; policy; plan and strategies of economic development among ASEAN nations under globalization