0041001: Mathematics and Computer for Daily Life

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดให้นักศึกษา วิศวกรรมโยธา sec2 ปีการศึกษา 1/58

เวลาเรียน พฤหัส 09.00-12.00 น ห้อง 7303