130130063 ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรม

ดิลก ประสานวรกิจกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาคำศัพท์ในงานโรงแรม สำนวน รูปแบบภาษาสำหรบแขก ฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้มาใช้บริการในโรงแรม เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ ฝึกสนทนาโต้ตอบได้อย่างรวดเร็วและคล่องแคล่วโดยฝึกสำนวน และโครงสร้างประโยคที่เป็นประโยชน์ในการสนทนาในแผนกต่างๆ ของโรงแรม งานต้อนรับส่วนหน้า โอปอร์เรเตอร์ พนักงานต้อนรับ งานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม บริกร โฮสเตส ฝ่ายแม่บ้าน พนักงานบัทเลอร์ รูมเมท