เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

PPM625-1-58

เกี่ยวกับชั้นเรียน

PPM 625 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5)

Information Systems for Management

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางในการนำระบบสารสนเทศมาใช้ ( Approaches to Information Systems) ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกับองค์การและการจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information Systems) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ประเภทของระบบสาร
สนเทศ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการทำรายงาน ระบบสาร
สนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ