เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดสอนสำหรับ นักศึกษา ระดับ ปวส.1