เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

400103 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (เน้นภาษาอังกฤษ) สำหรับครูในการเรียนการสอน ประกอบด้วยทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ด้วยการสื่อสารโดยตรง หรือผ่านทางเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการสื่อสารทางคอมพิวเตอร์

Use of Thai and foreign languages focusing on English language for teachers in learning and teaching including the application of the communicative skills in Thai and foreign languages through various forms of communication tools