อบรมการเงิน พัสดุ

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจระเบียบการเงิน-พัสดุให้ถูกต้อง