คอมพิวเตอร์ ม.1

วิภาวรรณ นกทวี

โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดสัตตนารถปริวัตร)

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558