ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนเกี่ยวกับ

1. ไฟฟ้าสถิต

2. ไฟฟ้ากระแสตรง

3. ไฟฟ้าแม่เหล็ก