มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ฟิสิกส์ เทอม 1