เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

431-261 Geography of Nusantara

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

431-261 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคมลายู 3(3-0-6) (Geography of Nusantara)

ลักษณะภูมิศาสตร์ที่เด่นเป็นเอกลักษณ์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเน้นภูมิภาคมลายู

เป็นรายประเทศ ตลอดจนปัญหาปัจจุบันที่สำคัญ

Significant geographical features of each country in Southeast Asia,

emphasis on Nusantara and current problems.