0601109:Calculus for Engineer 1 (สำหรับภาคสมทบ)

มนูญ จิตรสำเริง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถาย

คำอธิบายชั้นเรียน

เปิดให้นักศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมก่อสร้างชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 1/58