ผู้สอน
สิริพันธุ์ พงศ์ประยูร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

SWU 141 (Sec B09) INFORMATION LITERACY SKILLS - 1/2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16696

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


คำอธิบายชั้นเรียน
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ (SWU 141 INFORMATION LITERACY SKILLS)

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสำคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สัปดาห์ที่ 1 (19/08/2558)