เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

SWU 141 (Sec B09) INFORMATION LITERACY SKILLS - 1/2558

เกี่ยวกับชั้นเรียน
มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ (SWU 141 INFORMATION LITERACY SKILLS)

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสำคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึกทักษะการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ ผลกระทบที่มีต่อบุคคลและสังคม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สัปดาห์ที่ 1 (19/08/2558)