ห้องวิทยาศาสตร์ 4


ผู้สอน
นาย ธงชัย พานิชสิติ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องวิทยาศาสตร์ 4

รหัสวิชา
167

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์

คำอธิบายวิชา

3000-1423   วิทยาศาสตร์ 4                                                               3  (4)

                  (Science 4)      (บริหารธุรกิจ – คหกรรม)

 

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า

จุลินทรีย์ในอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสารเคมีใกล้ตัว

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมีที่เกี่ยวข้องในการศึกษา ทดลอง

3.  เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพแลชีวิตประจำวัน

 

มาตรฐานรายวิชา

          1. ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน

          2. เข้าใจความสัมพันธ์ ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต

          3. เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

          4. เข่าใจกระบวนการและความสำคัญของจุลินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

          5. เข้าใจสมบัติของสารเคมีที่นำมาใช้ในงานแต่ละสาขาอาชีพ

          6. ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและสารเคมีที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง

          7. ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

          8. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งพลังงานไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการทำงานของเครื่องไฟฟ้าในบ้านประเภทให้ความร้อน แสงสว่างและพลังงานกล เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ พันธุกรรม   จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร    การเป็นพิษของอาหาร    การใช้ประโยชน์จาก

จุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยการใช้ความร้อน ความเย็น สารเคมี รังสี การชะลอการสุกของผลไม้ การยืดอายุของดอกไม้ บรรจุภัณฑ์เพื่อการเก็บรักษาและการขนส่ง สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในสำนักงาน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books