การบริหารจัดการชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

คำอธิบายชั้นเรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียนเป็นรายวิชา ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธนี