ผู้สอน
กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชา 5000432 เห็ดและการผลิตเห็ด-เลือกเสรี เทอม 1/2558


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16707

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

อาจารย์ผู้สอน: อาจารย์ ดร. กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย

E-mail: [email protected] โทร: 08-2120-3042

เวลาเรียน: วันพุธ 13.00 – 17:10 น. ห้องบรรยาย: 350502 ปฏิบัติการ: หน่วยการผลิตเห็ด อาคาร 18

คำอธิบายรายวิชา: ความสำคัญของเห็ด อนุกรมวิธาน และลักษณะทางสรีรวิทยาของเห็ดเศรษฐกิจ ชนิดของเห็ดที่มีการเพาะทั้งในและต่างประเทศ เทคนิคในการเพาะการผลิตเชื้อการใช้ประโยชน์ของเห็ดชนิดต่างๆ การตลาด และการจำหน่ายผลผลิตเห็ด