พล441 ระเบียบวิธีวิจัยและสารสนเทศทางการประมง
ผู้สอน

ดวงพร อมรเลิศพิศาล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
พล441 ระเบียบวิธีวิจัยและสารสนเทศทางการประมง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16708

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบายชั้นเรียน

ระเบียบวิธีวิจัยมีความสำคัญต่อการวิจัยทางการประมง ซึ่งประกอบด้วย การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล ความสำคัญของการวิจัย กระบวนการวิจัย การวางแผนการทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิจัย แสดงตัวอย่างงานวิจัยทางการประมง

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของกระบวนการวิจัยทางการประมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิจัย

2.เพื่อให้นักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการทำปัญหาพิเศษและการประกอบอาชีพอนาคต

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.