พล441 ระเบียบวิธีวิจัยและสารสนเทศทางการประมง

คำอธิบายชั้นเรียน

ระเบียบวิธีวิจัยมีความสำคัญต่อการวิจัยทางการประมง ซึ่งประกอบด้วย การค้นคว้า การเก็บรวบรวมข้อมูล ความสำคัญของการวิจัย กระบวนการวิจัย การวางแผนการทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิจัย แสดงตัวอย่างงานวิจัยทางการประมง

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของกระบวนการวิจัยทางการประมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลการวิจัย

2.เพื่อให้นักศึกษานำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการทำปัญหาพิเศษและการประกอบอาชีพอนาคต