ECN-200 Introduction to Economics-1/58

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ท่องเที่ยวและปีที่ 2 บัญชี