ACT-395 Co-operative Education in Professional Accounting I

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาสหกิจศึกษาของหลักสูตรบัญชีสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สหกิจครั้งที่ 2