477-407 Knowledge Management systems (Section 02)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาปี 2 คณะวิทยาการจัดการ มอ.