FNC-322 Financial Management เทอม 1/2559

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

Financial Management การจัดการทางการเงิน ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ