854-311 Food Engineering-1/58

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร