เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

854-311 Food Engineering-1/58

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วิชานี้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร