การศึกษาเพื่อการมีงานทำ(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาเพื่อการมีงานทำ(มัธยมศึกษาตอนปลาย)