RP 341 Rubber Processing

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชาประกอบด้วยประวัติอุตสาหกรรมยาง เครื่องผสมยางสองลูกกลิ้ง เครื่องผสมยางแบบปิด การผสมยางกับสารเคมี การรีดแผ่นยาง การเอ็กซ์ทรูด การอัดเบ้า การวัลคาไนซ์แบบอื่นๆ