การศึกษาแบบเรียนรวม [Section 01, 03]
ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรธร เลอศิลป์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การศึกษาแบบเรียนรวม [Section 01, 03]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16742

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Activities)

การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) หมายถึง ...กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่เผชิญหน้ากัน หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ เป้าหมายอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นสำคัญ...

สัดส่วนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning Ratio)

ปริมาณการใช้บทเรียนออนไลน์

(Online Learning)

ความหมาย (Meaning)

0%

สอนแบบปกติ (Tradition)

1-29%

นำมาช่วยเสริมการเรียนรู้ (Web Facilitation)

30-79%

นำมาผสมกลมกลืนกัน (Blended Learning)

80%Up

การเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online Learning)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.