นิเทศออนไลน์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูผู้สอน