ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (BC1D,BC4D 58)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 BC1D,BC4D 58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร