ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (IS1B 58)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ปฏิบัติการการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 IS1B 58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร