วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (ง31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 1/2558 ผู้สอน ครูวิภาพร/ครูวันดี

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างวิดีโอด้วยโปรแกรม Windows Movie Maker