การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (IS1B 58)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (BC1D, BC4D 58)