การใช้โปรแกรมแบบวิชวลและเชิงวัตถุวิสัย (BC2D, BC5D 57 )

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมแบบวิชวลและเชิงวัตถุสัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร