กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่4 (เวลา)

คำอธิบายชั้นเรียน

  1. สามารถบอกเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาได้
  2. สมารถอ่านและเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดได้
  3. สามารถบอกระยะเวลาได้
  4. สามารถบอกความสัมพันธ์ของเวลาได้
  5. สามารถแก้โจทย์ เรื่องเวลาได้