กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การประมาณค่า

ฐิติรัตน์ ฆังคะ

ร.ร.เบญจมราชูทิศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม

2. บอกวิธีการประมาณค่าที่เหมาะสมในการ

คำนวณได้

3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้

จากการคำนวณเมื่อเทียบกับการประมาณ