กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การประมาณค่า
ผู้สอน

ฐิติรัตน์ ฆังคะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การประมาณค่า

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16764

สถานศึกษา
ร.ร.เบญจมราชูทิศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ใช้การประมาณค่าในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม

2. บอกวิธีการประมาณค่าที่เหมาะสมในการ

คำนวณได้

3. ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคาตอบที่ได้

จากการคำนวณเมื่อเทียบกับการประมาณClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.