กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สาธิต นุ่นอ่อน

โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบาย