เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1.นักเรียนสามารถอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดให้ได้

2.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของภาพ

3.นักเรียนสามารถอ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งที่กำหนดให้ได้

4.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของแผนภูมิแท่ง

5.นักเรียนสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได้