ผู้สอน
นางสาว ลดาวัลย์ ชัยเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16773

สถานศึกษา

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

1.นักเรียนสามารถอ่านข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพที่กำหนดให้ได้

2.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของภาพ

3.นักเรียนสามารถอ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งที่กำหนดให้ได้

4.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของแผนภูมิแท่ง

5.นักเรียนสามารถเขียนแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได้