เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักฝึกสังเกต

2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ในแบบต่างๆ

3. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายถึงแนวทางและวิธีการสังเกตที่ถูกต้อง

4. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำแบบรูปไปต่อยอดในชีวิตประจำวัน